سخن هفته سخن هفته

در مدرسه برای رسیدن به نتیجه نیاز به معلومات دارید درحالی که در زندگی برای رسیدن به نتیجه نیازمند خلاقیت هستید.