فواید نقاشی کشیدن فواید نقاشی کشیدن

فواید کشیدن نقاشی

 1- نقاشی به هماهنگی چشم ها و دست هاي کودك کمک می کند.

 2- نقاشی کشیدن کودکان ، راهی عالی براي تقویت ماهیچه هاي کوچک دستان بچه هاست که در سنین مدرسه و از اول ابتدایی در مهارت نوشتن کودکان نقش مهمی دارد.  

3- در نقاشی کشیدن؛ هم نیم کرده چپ مغز که محل فعالیتهاي تحلیلی و منطقی است و هم نیم کرده راست که محل فعالیتهاي خلاقانه و احساسی است ، فعالیت می کند.هماهنگی و فعالیت دو نیم کرده، اهمیت زیادي در قدرت حل مسائل پیچیده دارد که نقش مهمی در موفقیتهاي افراد بازي می کند.

4-  نقاشی کردن کودکان به آن ها اجازه تفکر خلاق ، تصمیم گیري و حل مسئله را در محیطی امن فراهم می کند

5- نقاشی کشیدن براي بچه ها فرصتهاي زیادي براي آموزش و یادگیري فراهم می کند که یادگیري رنگ ها و اشکال هندسی ، بیان ایده ها ، ترکیب رنگها و آزمایش آن ها از آن جمله است.

6- نقاشی کردن کودکان، فرصتی براي تمرین خلاقیت باز است ، در نقاشی فقط یک راه درست وجود ندارد و براي بیان ایده هاي و استفاده از خلاقیت آزادیم!

7- نقاشی کشیدن راهی خوب براي کسب آرامش است وبه رها شدن از استرس و به کاهش تنش ها در گذر از دوران وموقعیت هاي سخت زندگی کمک می کند.

8- نقاشی کردن می تواند به تنهایی و یا به صورت فعالیت گروهی در کلاس انجام شود.