شیمی چیست؟ شیمی چیست؟

شیمی علم چرایی ها می باشد. هر اتفاقی  که در دنیای ما رخ می دهد، قطعا دلیلی برای خود دارد. در این کارگاه تلاش خواهد شد تا بخش عمده ای از آزمایش های مطرح در ردوه های مختلف تحصیلی با ذکر دلایل رخداد هر آزمایش به دانش آموزان انتقال داده شود. لازم بذکر است با توجه به تفاوت موجود در سطح رده های سنی مختلف، توضیح هر آزمایش برای پایه های مختلف متفاوت بوده و در سطح فهم آنها توضیح داده می شود.